Herroepingsrecht

De Klant die op grond van het Wetsbesluit nr. 206/2005 (de “Consumentenwet”) als “Consument" wordt aangeduid, heeft het recht om de met Woolrich gesloten overeenkomst voor de aankoop van een of meer Producten op de Site te herroepen zonder boete en zonder opgave van redenen, binnen 14 (veertien) dagen vanaf de dag van ontvangst van de gekochte Producten. Het is daarentegen niet mogelijk om het gekozen kledingstuk te vervangen door een ander product. De herroepingstermijn vervalt na 14 (veertien) dagen vanaf de dag waarop de Klant of een derde, die niet de door Woolrich aangewezen vervoerder is maar door de Klant zelf is aangesteld, de Producten ontvangt.


Neem hiervoor contact op met onze klantendienst. U kunt ons bereiken via het e-mailadres customer.care@woolrich.com, of via het contactformulier dat op onze webpagina onderaan het kopje ‘contact’ terug te vinden is.


De Klant dient het product uiterlijk 14 (veertien) dagen nadat hij Woolrich op de hoogte heeft gesteld van zijn uitoefening van het herroepingsrecht te retourneren naar het in de volgende paragraaf vermelde adres: De Klant kan het Product gratis retourneren door het af te leveren bij een door Woolrich aangegeven afhaalpunt. De Klant moet het voorgedrukte verzendingsetiket gebruiken en aanbrengen op het pakket met het te retourneren product.

Indien de Klant zijn eigen expediteur kiest voor de terugzending van het Product, neemt hij de verzendkosten en de eventuele aansprakelijkheid voor zijn rekening in geval van verlies of beschadiging van het Product. Bij gebruik van de door Woolrich opgegeven expediteur is de Klant bij het afgeven van het Product aan deze expediteur van alle aansprakelijkheid ontheven, met uitzondering van wat in de laatste paragraaf van deze sectie is bepaald. Het te retourneren product moet binnen de hierboven vermelde termijn naar Woolrich worden teruggestuurd op dit vermelde adres: Woolrich Online Shop, c/o Arvato Via Lombardia, 19, 24060 Telgate (BG) - Italië

De volgende voorwaarden zijn echter noodzakelijk om het bovengenoemde herroepingsrecht te kunnen uitoefenen:

  1. het Product mag niet zijn gebruikt, gedragen, gewassen, veranderd of op enigerlei wijze zijn beschadigd;
  2. de identificatietag moet nog steeds, intact en onbeschadigd, aan het product bevestigd zijn, samen met de wegwerpverzegeling die integraal deel uitmaakt van het product zelf;
  3. het Product moet worden geretourneerd in dezelfde originele verpakking waarin het werd geleverd. De verpakking moet intact zijn (met uitzondering van de opening);
  4. het Product moet in ieder geval binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de kennisgeving waarmee de Klant het herroepingsrecht uitoefent, aan de expediteur of aan Woolrich worden overgedragen.

Na ontvangst van het product zal Woolrich de nodige onderzoeken uitvoeren. Indien de controles met succes worden afgerond, stuurt Woolrich per e-mail een bevestiging dat het de geretourneerde Producten aanvaardt. De terugbetaling van het door de Klant betaalde bedrag voor de Producten die zijn geretourneerd en door Woolrich aanvaard (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit de keuze van de Klant voor een ander type levering dan de door Woolrich zelf aangeboden goedkoopste standaardlevering) dient zo snel mogelijk te gebeuren en in ieder geval binnen 14 (veertien) dagen nadat Woolrich van het bericht van herroeping van de Klant heeft ontvangen. Woolrich behoudt hierbij het recht om de terugbetaling in te houden tot het het bewijs heeft ontvangen dat het te retourneren Product is verzonden. De terugbetaling gebeurt, indien mogelijk, via hetzelfde betaalmiddel als dat wat de Klant heeft gebruikt bij de aankoop van het Product op de Site, of via een bankoverschrijving. In dit laatste geval is de Klant verantwoordelijk voor het informeren van Woolrich, opnieuw per e-mail op customer.care@woolrich.com, of via de rubriek "Contact" op de Site, over de bankgegevens voor de overschrijving.

De Klant is verantwoordelijk voor de waardevermindering van de Producten indien die het gevolg is van een andere behandeling dan die welke nodig is om de werking, de aard en de kenmerken van de Producten na te gaan. Daarom zal de Klant, indien de geretourneerde Producten gewijzigd of beschadigd blijken (bijvoorbeeld met tekenen van slijtage, schuren, krassen, vervorming, enz.), niet compleet zijn met alle elementen en accessoires (inclusief labels, identificatietags en verzegeling ongewijzigd en bevestigd aan het Product) of niet vergezeld gaan van de originele verpakking, aansprakelijk zijn voor de vermindering van de vermogenswaarde van het Product. In geval van uitoefening van het herroepingsrecht zal de Klant alleen recht hebben op terugbetaling van het bedrag gelijk aan de eventuele restwaarde van het Product zelf. Daarom wordt de Klant verzocht om het Product niet meer vast te nemen dan strikt noodzakelijk is om de werking, de aard en de kenmerken ervan vast te stellen, om de originele verpakking van de Producten te bedekken met een andere beschermende verpakking zodat de originele verpakking intact blijft en om het product tijdens het transport te beschermen (onder meer door middel van opschriften of etiketten).