PRIVACY BELEID

Welkom op onze website woolrich.eu ("Site"). Lees alsjeblieft zorgvuldig het volgende Privacy Beleid dat van toepassing is zowel bij een bezoek aan de website waarbij je besluit om gewoon te surfen op de website met behulp van haar diensten, zonder tot het aankopen van een product over te gaan, als wanneer je besluit om via de website één of meerdere producten te kopen. Lees ook, in het geval je dat nog niet gedaan hebt, onze Verkoopvoorwaarden en ons Cookiebeleid.

De Site en alle merken, de producten en alle gegevens of informatie met betrekking daartoe, zijn het exclusieve eigendom van Woolrich Europe B.V., Met het hoofdkantoor in Via dell'Arcoveggio, 59/5 - 40129 Bologna, Italië - ("Woolrich").

De website wordt beheerd door Triboo Digitale S.r.l., met het hoofdkantoor in Viale Sarca nr. 336, Gebouw Zestien, 20126 Milaan, Italië, belastingnummer, BTW-nummer en inscrhrijvingsnummer van Bedrijfsregister van Milaan Monza Brianza Lodi 02912880966 - (“Triboo Digitale”).

1. Wie verwerkt jouw persoonlijke informatie

Woolrich is "eigenaar" van de persoonlijke gegevens van gebruikers van de Site in overeenstemming met het wetsdecreet van 30 juni 2003 n. 196 ( "Privacy Code"); daarom beslist Woolrich over het doel en de behandelingsmethoden van persoonsgegevens en de hulpmiddelen die gebruikt worden, het veiligheidsprotocol in acht nemend.

Triboo Digitale is tot "verantwoordelijke" benoemd over de verwerking van de persoonsgegevens in overeenstemming met de Privacy Code, aangezien zij ervaring, capaciteit en betrouwbaarheid tonen en voldoende garantie waarborgen voor de naleving van de geldende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van het veiligheidsprotocol omtrent gegevens. De verantwoordelijke voert de verwerking van persoonsgegevens van de gebruikers van de Site uit volgens de instructies van Woolrich. Woolrich controleert regelmatig of de manager zijn opgedragen taken op tijd uitvoert en voldoende garantie blijft bieden op de naleving van de volledige overeenstemming omtrent de bescherming van persoonsgegevens.

Omdat de facturen voor de gebruikers van de Site die producten kopen, worden uitgevoerd door Triboo Digitale en zij dus onderworpen zijn aan specifieke wettelijke verplichtingen, boekhoudkundig en fiscaal, met betrekking tot aankopen door de gebruikers op de Site, is Triboo Digitale zowel verantwoordelijke over de verwerking persoonsgegevens, zoals beschreven in de voorgaande paragraaf, als mede-eigenaar van de klantgegevens, maar enkel voor fiscale en/of boekhoudkundige doeleinden. In die hoedanigheid zal Triboo Digitale jouw relevante persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken en zal rechtstreeks verantwoordelijk zijn ten opzichte van jou voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens.

Woolrich en Triboo Digitale zijn daarom mede-eigenaren van de persoonsgegevens van gebruikers van de Site enkel met betrekking tot fiscale en/of boekhoudkundige doeleinden, en beslissen in overeenstemming over het doel en de behandelingsmethoden van de persoonsgegevens en de hulpmiddelen die gebruikt worden. (in overeenstemming met het veiligheidsprotocol).

2. Ons beleid

Een ieder heeft recht op bescherming van de hem/haar betreffende persoonsgegevens. Woolrich en Triboo Digitale (de laatste alleen in relatie tot de doeleinden hierboven vermeld) moeten voldoen aan de rechten van de gebruikers en klanten om geïnformeerd te worden over het verzamelen en andere operaties die betrekking op hun persoonsgegevens hebben.

In de verwerking van persoonsgegevens proberen we het principe van strikte noodzaak te respecteren. Om deze reden configureerden we en gebruiken we de Site op een zodanige manier, dat het gebruik van jouw persoonlijke gegevens beperkt blijft tot een absoluut minimum en het gebruik van jouw persoonlijke gegevens uitgesloten wordt wanneer het doel in individuele gevallen kan worden bereikt met anonieme gegevens (bijvoorbeeld met betrekking tot de marktonderzoeken bedoeld om diensten te verbeteren) of via andere middelen, zodat de betrokkene alleen indien nodig of op verzoek van een bevoegde instantie geïdentificeerd wordt (bijvoorbeeld voor gegevens over het verkeer en de tijd die je besteedt tijdens je bezoek aan onze Site of over jouw IP-adres).

3. Hoe en voor welke doeleinden worden jouw persoonsgegevens gebruikt

Jouw persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt door Woolrich voor doeleinden die strikt verband houden met het gebruik van de Site, zijn diensten en de aankoop van producten. Met betrekking tot fiscale en/of boekhoudkundige doeleinden, worden jouw persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt door Woolrich en Triboo Digitale als mede-eigenaren van de gegevens zelf.

Jouw persoonlijke gegevens kunnen ook worden gebruikt in andere bewerkingen, maar altijd op een manier die verenigbaar is met de hierboven beschreven doeleinden.

In het bijzonder kunnen jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

A. Tijdens het registratieproces op de Site, verzamelt en verwerkt Woolrich jouw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld e-mailadres, jouw persoonlijke gegevens, wachtwoord) doormiddel van het betreffende inschrijvingsformulier "Mijn Account", om je toegang te kunnen bieden tot voorbehouden diensten en delen van woolrich.eu en voor het versturen van de nieuwsbrief per e-mail, wanneer je hier specifiek om vraagt;

B. Met betrekking tot de klantenservice ("Customer Service"), verzamelt en verwerkt Woolrich jouw persoonlijke gegevens (zoals jouw e-mailadres en wachtwoord) voor doeleinden die strikt noodzakelijk zijn om je van alle informatie over de diensten van de Site en de aankoop van producten te informeren;

C. Tijdens het aankoopproces van producten op de Site, verzamelen en verwerken Woolrich en Triboo Digitale jouw persoonlijke gegevens (zoals voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, creditcardnummer en bankrekeningnummer, telefoonnummer) via het bestelformulier voor de verkoop van producten. In het bijzonder verwerkt Triboo Digitale jouw persoonlijke gegevens voor administratieve en boekhoudkundige doeleinden die nauw in verband staan met de aankoop van de producten (bijvoorbeeld voor het beheer/fulfilment van de bestellingen, facturering, beheer van bijbehorende verzoeken om informatie, bescherming en het uiteindelijke vorderen van het krediet, etc.);

D. Wanneer je technische hulp nodig hebt, verzamelt en verwerkt Woolrich jouw persoonlijke gegevens om je informatie over problemen met het net-surfen, de compatibiliteit van de browser en het bekijken of laden van webpagina's van de Site te bieden;

E. Bij het maken van een verlanglijstje, verzamelt en verwerkt Woolrich jouw persoonlijke gegevens voor de aankoop van diensten op de Site.

Jouw persoonlijke gegevens worden voornamelijk verwerkt in elektronische vorm en in sommige gevallen op papier, zoals wanneer de verwerking van jouw gegevens nodig is om fraude op de Site te voorkomen (om te weten in welke gevallen de verwerking van jouw persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd op papier of in elektronisch formaat, kun je een verzoek sturen naar support_nl@woolrich.eu of Woolrich een brief schrijven op haar hoofdkantoor, op het adres zoals hierboven vermeld; Voor fiscale en/of boekhoudkundige kwesties, kun je een verzoek indienen aan Triboo Digitale op het adres hierboven vermeld, ofwel via triboodigitale@legalmail.it, ofwel door contact op te nemen met de Data Protection Officer of DPO via lapo.curinigalletti@triboo.it). Jouw persoonlijke gegevens worden in een vorm die jouw identificatie mogelijk maakt opgeslagen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en verwerkt en in elk geval binnen de grenzen en voorwaarden van de wet. Om ervoor te zorgen dat jouw persoonlijke gegevens altijd correct, actueel, relevant en compleet zijn om je zo beter van dienst te kunnen zijn, kun je ons op de hoogte houden van eventuele wijzigingen via het volgende e-mailadres: support_nl@woolrich.eu

Zonder afbreuk te doen aan art. 7, verwerkt Woolrich jouw persoonsgegevens voor directe marketing doeleinden, eventueel via e-mail, alleen met jouw toestemming. De doeleinden waarvoor jouw persoonsgegevens worden verwerkt, zal nog steeds specifiek beschreven worden, van geval tot geval, in de informatieve tekst die Woolrich de gebruiker voorlegt op de pagina waar persoonlijke gegevens gevraagd worden.

Het kan gebeuren dat Woolrich (en Triboo Digitale, beperkt tot fiscale en/of boekhoudkundige doeleinden) persoonsgegevens van derden verwerkt, die rechtstreeks door hun gebruikers aan hen medegedeeld zijn. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer de gebruiker een product heeft gekocht dat aan een vriend verzonden dient te worden, wanneer de persoon die de prijs betaalt voor de aankoop van het product verschilt van de persoon aan wie het bestemd is, wanneer de gebruiker een dienst of product te koop op de Site wenst aan te bevelen aan een vriend of wanneer de gebruiker om de uitgifte van een inkoopfactuur gericht aan iemand anders dan hij/zijzelf. In al deze gevallen, zorg ervoor dat je de toestemming hebt van de persoon op wie de informatie betrekking heeft, alvorens deze aan Woolrich (of Triboo Digitale) door te geven en hem/haar te informeren over dit privacy beleid, omdat jij de enige verantwoordelijke bent voor het delen van informatie en persoonsgegevens van derden, zonder dat zij daar specifiek om hebben gevraagd en voor het verkeerd of in strijd met de wet gebruiken van deze informatie. In ieder geval, zal Woolrich, voor zover vereist door de wet en haar eigen vaardigheden, aan haar verplichting te informeren nakomen tegenover de gedeclareerde klant en, waar nodig, zijn/haar instemming voor het registreren van de persoonsgegevens in de archieven.

Woolrich behoudt zich het recht voor om accounts van geregistreerde gebruikers en alle gerelateerde informatie te verwijderen, in het geval dat de inhoud daarvan illegaal blijkt, schadelijk voor het imago van Woolrich en/of haar producten (of derde) is, beledigend is, aanzet tot illegale of lasterlijke activiteiten, pornografie bevat, aanzet tot geweld of discriminatie op grond van ras, geslacht, godsdienst of seksuele geaardheid.

4. Wat gebeurt er als je niet instemt met het gebruik van jou persoonsgegevens door Woolrich en Triboo Digitale

Het aanbieden van jouw persoonlijke gegevens aan Woolrich en/of Triboo Digitale en in het bijzonder, je persoonlijke gegevens, je e-mail adres, je postadres, de gegevens van jouw creditcard / betaalpas en jouw bankgegevens, evenals jouw telefoonnummer is nodig voor het sluiten van de koopovereenkomst op de Site.

De overdracht van jouw persoonlijke gegevens is ook van essentieel belang om aan de verplichtingen vereist door de wet of regelgeving te voldoen.

In plaats daarvan, is de overdracht van jouw persoonlijke gegevens wel optioneel voor het gebruik van andere diensten op de Site, al wordt dat wel uitdrukkelijk verzocht.

Elke weigering om aan Woolrich en/of Triboo Digitale de persoonsgegevens zoals hierboven vermeld te verstrekken, zal het onmogelijk maken het koopcontract van de door jou aangevraagde producten af te ronden of correct uit te voeren, evenals het naar behoren nakomen van de wettelijke verplichtingen en voorschriften opgedragen aan de verantwoordelijke.

In plaats daarvan, kan het ontbreken van gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van andere diensten beschikbaar op de Site (zoals het verlenen van ondersteunende diensten door Customer Service, het verzenden van de nieuwsbrief, gebruik maken van het verlanglijstje, het melden van een artikel aan een vriend, etc.) alleen leiden tot het niet kunnen gebruik van deze diensten, maar het zal geen invloed hebben op de verkoopovereenkomst van producten of het gebruik van de Site.

5. Aan wie geven wij jouw persoonlijke gegevens door

Persoonlijke gegevens mogen aan derden ter beschikking worden gesteld, indien dezen specifieke diensten uitvoeren ten behoeve van Woolrich (en Triboo Digitale, in het geval van fiscale en/of boekhoudkundige doeleinden) en zullen dan op hun beurt als verantwoordelijken voor de verwerking van deze gegevens aangewezen worden. De persoonlijke gegevens mogen doorgegeven worden aan anderen – waarbij de verantwoordelijken telkens weer benoemd zullen worden - om de verkoopovereenkomst van de producten op de Site uit te voeren en alleen wanneer dit doel niet tegenstrijdig is met de doeleinden waarvoor jouw persoonlijke gegevens verzameld zijn.

Naast aan bedrijven die optreden als eigenaren of verantwoordelijken, kunnen jouw gegevens ook aan derden, autonome verantwoordelijken, ter beschikking worden gesteld voor doeleinden die verband houden met de levering van onderdelen en diensten waar de klant om heeft gevraagd. (bijvoorbeeld voor transacties gerelateerd aan de aankopen). Je kunt op elk gewenst moment een bijgewerkte lijst krijgen van deze personen door te schrijven naar het volgende e-mailadres: support_nl@woolrich.eu (onder vermelding van "Informatie over Privacy Beleid")

Jouw persoonlijke gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan de politie, aan de gerechtelijke autoriteiten of andere bevoegde autoriteiten, in overeenstemming met de wet en na formeel verzoek van dergelijke entiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van diensten voor fraudebestrijding van de Site.

Jouw persoonlijke gegevens worden niet aan het buitenland overgedragen via landen buiten de Europese Unie die geen passende en gelijke bescherming van privacy garanderen, zoals deze gegarandeerd wordt door de EU-lidstaten. Mocht dit toch nodig zijn om de door jouw gevraagde diensten te leveren, of om een opdracht voor de aankoop van producten met Woolrich uit te voeren, kun je er zeker van zijn dat de overdracht van jouw persoonlijke gegevens met entiteiten gevestigd in landen die niet tot de Europese Unie behoren en geen passende bescherming van privacy garanderen, alleen zal worden uitgevoerd onder voorbehoud van het besluit van Woolrich en/of Triboo Digitale (indien van toepassing) en voor dergelijke entiteiten met specifieke contracten wordt gewerkt die clausules bevatten voor de bescherming van jouw persoonlijke gegevens die in overeenstemming zijn met de wet en de toepasselijke regelgeving.

De gegevens worden niet gedeeld, verkocht of anderszins overgedragen aan andere derde partijen, alvorens de gebruikers zijn geïnformeerd en hun toestemming hebben gegeven, tenzij het wettelijk verplicht is.

Overdracht van gegevens aan derden: Als u geabonneerd bent op de Woolrich nieuwsbrief zal Woolrich alleen uw gegevens die gebruikt worden bij het inschrijven voor deze nieuwsbrief gebruiken. Uw gegevens zullen niet worden gedeeld met derden.

6. Veiligheidsmaatregelen

Woolrich (en Triboo Digitale, uitsluitend voor fiscale en/of boekhoudkundige doeleinden) neemt veiligheidsmaatregelen in acht om de volgende risico's tot een minimum te beperken: (i) vernietiging of verlies, zelfs per ongeluk, van gebruikersgegevens, (ii) niet-geautoriseerde toegang of (iii) de niet toegestane verwerking of niet in overeenstemming met de doelstellingen van de verzameling van de persoonsgegevens aangegeven in ons Privacy Beleid zijnde verwerking van de persoonsgegevens. Echter, Woolrich (en Triboo Digitale, uitsluitend voor fiscale en/of boekhoudkundige doeleinden) kan geen garantie geven aan de gebruikers dat de maatregelen voor de beveiliging van de Site en de gegevens en informatieoverdracht op de Site, elk risico op ongeoorloofde toegang of verspreiding van gegevens uitsluit.

We raden je aan ervoor te zorgen dat jouw computer is uitgerust met software die geschikt is voor de bescherming van gegevensoverdrachten op het netwerk, zowel voor inkomende als uitgaande data (zoals een bijgewerkt antivirus-systeem) en dat jouw Internet service provider de nodige maatregelen genomen heeft voor de beveiliging van de gegevensoverdracht op het netwerk. (zoals firewalls en spamfilters).

7. Opt-in / Opt-out

Woolrich kan jouw persoonlijke gegevens gebruiken voor het toezenden van reclamemateriaal en directe marketing of andere commerciële doeleinden, ook via e-mail.

In het geval dat de hierboven bedoelde reclame communicatie betrekking lijkt te hebben op producten die je al hebt gekocht, kan Woolrich deze naar jouw e-mailadres sturen, ook zonder daarvoor jouw uitdrukkelijke toestemming te hebben, op voorwaarde dat je niet een dergelijk gebruik hebt geweigerd bij de opgave van jouw e-mail of bij daar opvolgende gelegenheden (art. 130, paragraaf 4 van de Privacy Code). Woolrich heeft jouw uitdrukkelijke toestemming wel nodig om het versturen van reclame via e-mail in verband met producten verschillend van degene die je al hebt gekocht, wettig te maken. In het geval Woolrich je reclamecommunicatie aanbiedt in verband met producten die gelijk zijn aan producten die je al hebt aangeschaft, wordt je geïnformeerd over de mogelijkheid om je ten allen tijde uit te schrijven, op een gemakkelijke manier en geheel gratis.

In elk geval garandeert Woolrich aan zijn gebruikers dat zij op elk moment, en zonder opgaaf van reden, hun recht kunnen uitoefenen om niet langer toekomstige notificaties, verbonden met gevraagde specifieke diensten, te ontvangen.

8. Jouw rechten

Je hebt altijd het recht om van Woolrich (en Triboo Digitale, uitsluitend voor fiscale en/of boekhoudkundige doeleinden) een uitsluitsel omtrent het al dan niet bezitten van persoonlijke gegevens over jou, ook indien deze nog niet geregistreerd zijn, en de communicatie in begrijpelijke vorm hiervan te ontvangen.

Je hebt daarnaast ook het recht om van Woolrich (en Triboo Digitale, uitsluitend voor fiscale en/of boekhoudkundige doeleinden) informatie te ontvangen over: de bron van jouw persoonsgegevens; het doel en de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens; de maatregelen die toegepast worden bij verwerking van jouw gegevens met behulp van elektronische instrumenten; de identiteit van de eigenaar en de verantwoordelijken van de verwerking; de namen van personen of categorieën van personen aan wie de gegevens kunnen worden verstrekt of die er kwalitatieve informatie over opdoen, bijvoorbeeld verantwoordelijken of aangestelden. Deze gegevens worden uitgebreid behandeld in ons privacy beleid; voor meer informatie, kun je een e-mail sturen naar support_nl@woolrich.eu .

Je hebt ten alle tijde het recht om van Woolrich (en Triboo Digitale, uitsluitend voor fiscale en/of boekhoudkundige doeleinden) ook het volgende te krijgen:

A. De toegang, de bijwerking, de rectificatie, of wanneer het je interesseert, de integratie van jouw persoonlijke gegevens;

B. De annulering, anonimiseren of het blokkeren van jouw persoonlijke gegevens, welke in strijd met de wet zijn, met inbegrip van gegevens die voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of vervolgens worden verwerkt, behouden dienen te worden;

C. De verklaring dat de activiteiten benoemd in punt a) en b) onder de aandacht zijn gebracht, ook inhoudelijk gezien, aan degenen aan wie de gegevens zijn verstrekt of gedistribueerd, behalve in het geval dat dit onmogelijk blijkt of het gaat om het gebruik van middelen die onevenredig zijn met het beschermde recht.

Je zal echter het recht hebben:

  1. om de toestemming op elk moment in te trekken, als de verwerking op uw toestemming is gebaseerd;
  2. (indien van toepassing) op de overdraagbaarheid van gegevens (recht om alle persoonlijke gegevens over u te ontvangen in een gestructureerd formaat, vaak gebruikt en leesbaar door een automatisch apparaat), evenals het recht om de verwerking van persoonsgegevens en het recht op annulering te beperken ( "Recht op vergetelheid");
  3. je geheel of gedeeltelijk te verzetten: voor legitieme redenen, tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, zelfs met het doel om deze te registeren; en tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens ten behoeve van het verzenden van reclame of direct marketing of voor het uitvoeren van marktonderzoek of commerciële communicatie.
  4. als ik van mening ben dat de verwerking welke u betreft de Privacycode en / of de Privacyverordening schendt, om een klacht in te dienen bij een Controleautoriteit (in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, in de lidstaat waar u werkt of in de lidstaat waar de vermeende overtreding heeft plaatsgevonden). De Italiaanse Toezichthoudende Autoriteit is de Garantsteller voor de bescherming van persoonsgegevens, met het hoofdkantoor op de Piazza di Monte Citorio nr. 121, 00186 - Rome (http://www.garanteprivacy.it/).

Je kunt vrij en op elk moment jouw rechten uitoefenen, binnen de wettelijke grenzen, door een verzoek aan Woolrich en Triboo Digitale te sturen, op het volgende e-mailadres: support_nl@woolrich.eu, en, met betrekking tot Triboo Digitaal, beperkt tot de doeleinden van de fiscale en boekhoudkundige behandeling zoals hierboven aangegeven, naar het e-mailadres triboodigitale@legalmail.it, of door contact op te nemen met de Data Protection Officer of DPO van Triboo Digitaal via het e-mailadres lapo.curinigalletti@triboo.it, waarnaar we naar een passende en snelle reactie zullen streven.

9. Links naar andere websites

De Site kan links bevatten naar andere websites die geen verband houden met woolrich.eu of Woolrich.

Woolrich heeft geen controle of toezicht op deze websites of hun inhoud. Daarom zal Woolrich niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor de inhoud van dergelijke Sites en de door hen met betrekking tot jouw privacy of de verwerking van jouw persoonsgegevens vastgestelde regels. Let alsjeblieft op wanneer je toetreedt tot deze websites via links op onze Site en lees hun gebruiksvoorwaarden en privacy beleid nauwkeurig.

Het Privacy Statement van de Site is niet van toepassing op websites van derden en Woolrich is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het privacy beleid die wordt toegepast door de genoemde websites.

De website bevat links naar websites van derden, uitsluitend om haar gebruikers te helpen bij het zoeken en de navigatie die links op het internet mogelijk te maken.

De aanwezigheid van deze links op de Site bevat geen en impliceert geen aanbeveling of promotie van Woolrich gericht op het bezoeken van de websites van derden, noch een garantie van de inhoud, diensten of goederen door hen geproduceerd en verkocht aan gebruikers.

10. Handige contactgegevens

Als je meer informatie wilt over hoe Woolrich en Triboo Digitale je persoonlijke gegevens verwerken, gelieve, respectievelijk, een e-mail te schrijven naar het e-mailadres: support_nl@woolrich.eu, en voor Triboo Digitaal naar triboodigitale@legalmail.it, of door contact op te nemen met deData Protection Officer of DPO van Triboo Digitaal via lapo.curinigalletti@triboo.it. Om je rechten te kennen en te worden geïnformeerd over de wetgeving betreffende de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, raden we je een bezoek aan de website van de Garant voor de bescherming van persoonsgegevens aan op www.garanteprivacy.it.

11. Toepasselijk recht

Dit Privacy Beleid werd vastgesteld door de Italiaanse wet en in het bijzonder door de Privacy Code betreffende de verwerking van persoonsgegevens - ook in het buitenland opgeslagen - door iedereen die gevestigd is, of zijn hoofdkantoor in Italië heeft of die gebruik maakt van instrumenten gevestigd in Italië. De Wet Bescherming Persoonsgegevens bepaalt, dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt met respect voor de rechten en fundamentele vrijheden en de waardigheid van de betrokkene, met bijzondere aandacht voor privacy, persoonlijke identiteit en het recht op bescherming van persoonsgegevens.

12. Wijzigingen en updates van het Privacy Beleid van de Site

Woolrich kan op elk moment het Privacy Beleid van de Site voor een deel of in zijn geheel wijzigen of eenvoudigweg aanpassen, lettend op wijzigingen van de relevante wet- en regelgeving. Wijzigingen en updates van het Privacy Beleid aan de Site zullen aan gebruikers worden meegedeeld op het moment van de goedkeuring door het publiceren van een passende berichtgeving op de startpagina en zal bindend zijn na publicatie op dit gedeelte van de Site. Daarom vragen we je regelmatig dit deel van de Site te bezoeken om de publicatie van het meest recente en bijgewerkte Privacy Beleid te controleren.

13. Afmelden van de nieuwsbrief

Informatie over onze nieuwsbrief: U kunt de nieuwsbrief van Woolrich gratis ontvangen. Hierininformeren wij u regelmatig (ongeveer 1x per maand) over actuele trends, nieuwe lookbooks of bijzondere aanbiedingen.
Na uw registratie ontvangt u een e-mail met een bevestigingslink, door deze aan te klikken bevestigt u uw abonnement op onze gratis nieuwsbrief.

Afmelden van de nieuwsbrief:
Als u onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich ieder moment afmelden door op de afmeldingslink te klikken die in elk bericht staat.U kunt zich ook afmelden per ene email aan service@woolrich.eu. Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer serieus - de verwerking van afmeldingen per e-mail kan tot tien werkdagen duren, wij vragen hiervoor uw begrip.